Oog voor de ander…

 

 

 

 

 

ANBI Status


De Stichting Steun Heilig Land is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193470. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN is 807837568.

Contactgegevens 

Postadres:           Forel 168, 3824 LE Amersfoort
E-mail:                  info@heilig-land.nl

De Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Doelstellingen


De stichting is op 22 juli 1986 opgericht met zetel in ‘s-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel het verlenen en doen verlenen van immateriële hulp aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië), alsmede het financieel ondersteunen van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ‘Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem’, hierna ook te noemen ‘Orde’, en van de door die Orde binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s, alsook het ondersteunen en ontwikkelen van de godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale werken van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilig Land en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en/of daarmede samenhangt.

Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Bestuurssamenstelling


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • J.Th.W. (Jan) Krapels, voorzitter
 • M.M. (Maaike) Teeuwen, vice-voorzitter
 • J.C.M. (Jan) van Lieverloo , secretaris
 • K.H.M. (Kasper) Donners, penningmeester
 • Z.H. Exc. C.F.M. (Ron) van den Hout
 • H.W.M. (Henri) ten Have
 • T.W.M. (Thom) Verlinden, lid
 • W.D.L. (Wim) Kremer, lid
 • A.M.H.L. (Annemaaike) Serlier-van den Bergh, lid
 • D.N. (Daniella) Schaub-Van Leuven, lid

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zij wendt deze fondsen alsmede de opbrengsten van het vermogen voor charitatieve projecten in het Heilig Land aan. Het vermogen wordt aangehouden in liquide middelen op enkele bankrekeningen met een zo gunstig mogelijke renteopbrengst. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals aandelen of vastrentende waarden.

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, welke door een registeraccountant wordt gecontroleerd, en van een accountantsverklaring wordt voorzien. De strekking van de verklaring over het jaar 2021 is ongeconditioneerd goedkeurend. Afhankelijk van de inkomsten worden projecten in het Heilig Land ondersteund die door het grootmagistraat van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem te Rome of door Pontifical Mission te Jeruzalem of Amman worden voorgesteld. Het bestuur streeft ernaar jaarlijks, tezamen met Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeruzalem, minimaal € 390.000 voor projecten in het Heilig Land ter beschikking te stellen. De totale kosten van fondsenwerving bedroegen in 2021 € 7.707 (2020: € 8.178).

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijze van verwerving van gelden


De fondsen worden op drie manieren verkregen:

 • verkrijging uit erfstelling, legaat, schenking;
 • fondsenwerving via gerichte (publieks-)acties;
 • opbrengsten uit vermogen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten


In 2021 werden drie opbrengstwervende Nieuwsbrieven van de Stichting door de redactie uitgegeven. De hier aan gerelateerde opbrengsten waren € 203.749 (2020: € 109.233). Voorts werden in 2021 inkomsten van fondsen gegenereerd ter grootte van € 190.761 (2020: € 98.907).  Voorts zijn er geen noemenswaardige rentebaten.

Stichting Steun Heilig Land doneerde, tezamen met de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem € 358.774 voor 14 projecten ter beschikking gesteld (2020: € 447.487 aan 16 projecten).

Balans per 31 december


Staat van baten en lasten


De balans is ontleend aan de jaarrekening die is voorzien van de goedkeurende accountantsverklaring van Share Impact Accountants te Voorburg.

Per 31 december 2021 heeft de Stichting een continuïteitsreserve van € 15.000, een bestemmingsfonds van € 10.000 (2020: nihil) en een bestemmingsreserve projecten van € 635.790 (2020: € 540.954).

2021 

in € 

2020

in €

                                2021

in € 

2020

in €

 
Vorderingen 91.677 81.837 Baten 471.317 223.011
Liquide middelen 572.120 477.482 Kosten 6.707 7.178
Totaal 663.797 559.319   Beschikbaar voor doelstelling  464.610 215.833
Continuïteitsreserve 15.000  15.000
Bestemmingsfonds 10.000 0 Voorlichting 1.000 1.000
Bestemmingsreserve 635.790 540.954 Bijdrage projecten 358.774 357.487
Totaal  660.790 555.954   Saldo  359.774 358.487
Kortlopende schulden  3.007 3.365
Totaal 663.797  559.319    Saldo boekjaar 104.836  -142.654
error: