Oog voor de ander…

ANBI Status


De Stichting Steun Heilig Land is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193470. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN is 807837568.

Contactgegevens 

Postadres:           Tillers Maat 36, 7136 MZ Zieuwent
E-mail:                  info@heilig-land.nl

De Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Doelstellingen


De stichting is op 22 juli 1986 opgericht met zetel in ‘s-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel het verlenen en doen verlenen van immateriële hulp aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië), alsmede het financieel ondersteunen van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ‘Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem’, hierna ook te noemen ‘Orde’, en van de door die Orde binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s, alsook het ondersteunen en ontwikkelen van de godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale werken van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilig Land en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en/of daarmede samenhangt.

Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Bestuurssamenstelling


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • J.Th.W. (Jan) Krapels, voorzitter
 • M.M. (Maaike) Teeuwen, vice-voorzitter
 • J.C.M. (Jan) van Lieverloo , secretaris
 • K.H.M. (Kasper) Donners, penningmeester
 • Z.H. Exc. C.F.M. (Ron) van den Hout
 • H.W.M. (Henri) ten Have
 • T.W.M. (Thom) Verlinden, lid
 • W.D.L. (Wim) Kremer, lid
 • D.N. (Daniella) Schaub-Van Leuven, lid
 • vacature

De vertegenwoordigings-bevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zij wendt deze fondsen alsmede de opbrengsten van het vermogen voor charitatieve projecten in het Heilig Land aan. Het vermogen wordt aangehouden in liquide middelen op enkele bankrekeningen met een zo gunstig mogelijke renteopbrengst. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals aandelen of vastrentende waarden.

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, welke door een registeraccountant wordt gecontroleerd, en van een accountantsverklaring wordt voorzien. De strekking van de verklaring over het jaar 2022 is ongeconditioneerd goedkeurend. Afhankelijk van de inkomsten worden projecten in het Heilig Land ondersteund die door het grootmagistraat van de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem te Rome of door Pontifical Mission te Jeruzalem of Amman worden voorgesteld. Het bestuur streeft ernaar in 2023 tezamen met de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem, minimaal € 425.000 voor projecten in het Heilig Land ter beschikking te stellen. De totale kosten van fondsenwerving bedroegen in 2022 € 6.518 (2021: € 7.707).

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijze van verwerving van gelden


De fondsen worden op drie manieren verkregen:

 • verkrijging uit erfstelling, legaat, schenking;
 • fondsenwerving via gerichte (publieks-)acties;
 • opbrengsten uit vermogen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten


In 2022 werden één opbrengstwervende Nieuwsbrief van de Stichting door de redactie uitgegeven. De opbrengsten  waren € 116.079 (2021: € 203.749). Voorts werden in 2022 inkomsten van fondsen gegenereerd ter grootte van € 72.066 (2021: € 190.761).  Voorts zijn er geen noemenswaardige rentebaten.

Stichting Steun Heilig Land doneerde, tezamen met de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem € 400.370 voor 12 projecten ter beschikking gesteld (2021: € 358.774 aan 14 projecten).

Balans per 31 december


Staat van baten en lasten


De balans is ontleend aan de jaarrekening die is voorzien van de goedkeurende accountantsverklaring van Share Impact Accountants te Voorburg.

Per 31 december 2022 heeft de Stichting een continuïteitsreserve van € 15.000, een bestemmingsfonds van nihil (2021: € 10.000) en een bestemmingsreserve projecten van € 478.099 (2021: € 635.790).

2022 in €  2021in €                                 2022in €  2021in €
 
Vorderingen 77.653 91.677 Baten 189.197 471.317
Liquide middelen 417.423 572.120 Kosten 5.518 6.707
Totaal 495.076 663.797   Beschikbaar voor doelstelling  183.679 464.610
Continuïteitsreserve 15.000  15.000
Bestemmingsfonds 10.000 Voorlichting 1.000 1.000
Bestemmingsreserve 478.099 635.790 Bijdrage projecten 350.370 358.774
Totaal  493.099 660.790   Saldo  351.370 359.774
Kortlopende schulden  1.977 3.007
Totaal 495.076  663.797    Saldo boekjaar -167.691  104.836