Oog voor de ander…

 

 

 

 

 

ANBI Status


De Stichting Steun Heilig Land is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193470. De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN is 807837568.

Contactgegevens 

Postadres:           Forel 168, 3824 LE Amersfoort
E-mail:                  info@heilig-land.nl

De Stichting Steun Heilig Land is een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Doelstellingen


De stichting is op 22 juli 1986 opgericht met zetel in ‘s-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel het verlenen en doen verlenen van immateriële hulp aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië), alsmede het financieel ondersteunen van de rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ‘Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem’, hierna ook te noemen ‘Orde’, en van de door die Orde binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s, alsook het ondersteunen en ontwikkelen van de godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale werken van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilig Land en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en/of daarmede samenhangt.

Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Bestuurssamenstelling


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • J.Th.W. Krapels (Jan), voorzitter
 • A.J.A.M. Hupsch-van den Heuvel (Anita), vice-voorzitter
 • N.L.H.M. Laane (Norbert), secretaris
 • K.H.M. Donners (Kasper), penningmeester
 • H.W.M. ten Have (Henri)
 • T.W.M. Verlinden (Thom), lid
 • W.D.L. Kremer (Wim), lid
 • J.C.M. van Lieverloo (Jan), lid
 • D.N. Schaub-Van Leuven (Daniella), lid

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Contactpersoon: M.C.M. (Maarten) Hofstee, info@heilig-land.nl

Hoofdlijnen van het beleidsplan


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en zij wendt deze fondsen alsmede de opbrengsten van het vermogen voor charitatieve projecten in het Heilig Land aan. Het vermogen wordt aangehouden in liquide middelen op enkele bankrekeningen met een zo gunstig mogelijke renteopbrengst. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals aandelen of vastrentende waarden.

Jaarlijks wordt een jaarrekening met samenstellingsverklaring en een accountantsverklaring opgesteld. Het bestuur streeft ernaar minimaal een eigen vermogen (algemene reserve) van € 15.000 ter beschikking te hebben om onvoorziene, lagere inkomsten van de fondsenwerving op te vangen om zodoende over de jaren heen een weinig schommelend hoogte van donaties mogelijk te maken. Afhankelijk van de inkomsten worden projecten in het Heilig Land ondersteund die door het grootmagistraat van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem te Rome of door Pontifical Mission te Jeruzalem of Amman worden voorgesteld. Het bestuur streeft ernaar jaarlijks, tezamen met Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeruzalem, minimaal € 300.000 voor projecten in het Heilig Land ter beschikking te stellen. De totale kosten van fondsenwerving bedroegen in 2020 € 8.178 (2019: € 6.999).

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijze van verwerving van gelden


De fondsen worden op drie manieren verkregen:

 • verkrijging uit erfstelling, legaat, schenking;
 • fondsenwerving via gerichte (publieks-)acties;
 • opbrengsten uit vermogen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten


In 2020 werden vier opbrengstwervende Nieuwsbrieven van de Stichting door de redactie uitgegeven. De hier aan gerelateerde opbrengsten waren € 109.233 (2019: € 74.310). Voorts werden in 2020 inkomsten van fondsen gegenereerd ter grootte van € 98.907 (2019: € 346.812). Uit Nalatenschappen werd in 2020 ontvangen € 15.000 (2019: € 44.515) Voorts zijn er geen rentebaten.

Stichting Steun Heilig Land doneerde, tezamen met de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem € 447.487 voor 16 projecten ter beschikking gesteld (2019: € 570.870 aan 24 projecten).

Balans per 31 december


Staat van baten en lasten


De weergegeven balans en gecomprimeerde staat van baten en lasten zijn ontleend aan de jaarrekening 2020 die is voorzien van de goedkeurende controleverklaring van Share Impact Accountants te Voorburg.

Per 31 december 2020 heeft de Stichting een vermogen (algemene reserve) van € 15.000, een bestemmingsfonds van € nihil (2019: € 53.389) en een bestemmingsreserve projecten van € 540.954 (2019: € 630.219).

2020    2019                                 2020  2019
 
Vorderingen € 81.837 € 43.355 Baten € 223.011 € 465.657
Liquide middelen € 477.482 € 657.774 Kosten € 7.178 €  5.999
Totaal € 559.319 € 701.129   Beschikbaar voor doelstelling  € 215.833 € 459.658
 Algemene reserve € 15.000  € 15.000
Bestemmingsfonds €           0 € 53.389 Voorlichting € 1.000 € 1.000
Bestemmingsreserve € 540.954 € 630.219 Bijdrage projecten € 357.487 € 470.780
Totaal  € 555.954 € 698.608   Saldo  € 358.487 € 471.780
Kortlopende schulden  € 3.365 € 2.521
Totaal € 559.319  € 701.129    Saldo boekjaar € -142.654   € -12.122
error: